Menjador

        CURS 2017/18     


QUÉ ÈS EL SERVEI DE MENJADOR?
El menjador escolar és un servei que l’AMPA, amb la col·laboració de l’escola i la supervisió del Consell Escolar del Centre ofereix a tots els alumnes de l’escola i que inclou, a més del menjador, el monitoratge.
La gestió de la Cuina i del monitoratge al menjador, ho portarà a terme l'empresa Divertalia.

QUIN ÉS L’HORARI QUE FA?
L’horari en que s’ofereix el servei comprèn la franja de 12.30h a 14.30h

QUAN COMENÇA I ACABA EL SERVEI?
La data d’inici és el 12 de setembre del 2016 i el darrer dia és el 21 de juny de 2017. El servei està alineat amb el calendari lectiu de l’escola.

QUI CUINA I ALIMENTA?
 • Otília (cuinera)
 • Eugènia (ajudant de cuina)
QUI VETLLA I CUIDA DELS NOSTRES FILLS/ES AL MENJADOR?
 • Glòria
 • Pepita
 • Pura
 • Eugènia

COM PAGO EL SERVEI DE MENJADOR?
Per motius organitzatius i amb la finalitat de facilitar la gestió del menjador, demanem a les famílies que domiciliïn els rebuts de qualsevol pagament. La gestió del cobrament de rebuts ho farà directament l'empresa Divertalia

Es considera com a alumnes fixes aquells que es quedin 3 o més dies a la setmana, o més de la meitat del mes al servei de menjador, la resta serà considerat com a esporàdic

Cada principi de mes s'emetrà un rebut mes AVANÇAT amb l'import corresponent als dies lectius multiplicats pel preu del servei.

La domiciliació dels rebuts es farà el dia 10 del mes en curs (per afavorir la gestió econòmica de les famílies).

Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador ESPORÀDIC ho hauran de comunicar a la coordinadora del menjador  (Maria Josep) de 9h a 9:30h del matí de dilluns a divendres.

El pagament del SERVEI ESPORÀDIC es pot efectuar de tres maneres:

1. Mitjançant una transferència per banca electrònica al número de compte de Divertalia de Banc Sabadell:

ES21 0081 1652 42 0001056115
Un cop fet el pagament entregar a l'escola el comprovant de pagament.

2. Caixer automàtic 24 hores de Banc Sabadell: s'introdueix la llibreta o targeta, de qualsevol entitat al caixer de Banc Sabadell. Heu d'escollir "+operacions", després "pagaments a tercers", haureu d'introduir el vostre codi PIN personal i tot seguit el codi de l'escola 3002.

Tot seguit escolliu la quantitat de tiquets (OPCIÓ de 5, 10, 20 o altres tiquets) que voleu adquirir i cliqueu a "acceptar". Per finalitzar heu d'introduir el nom i cognoms de l'usuari del menjador. Per últim us sortirà el comprovant per a poder bescanviar-lo pels tiquets amb la coordinadora del menjador.

3. Fins a 3 tiquets, també es poden adquirir com a esporàdic efectuant un pagament en efectiu amb la coordinadora del menjador.

1. El comprovant de la compra dels tiquets esporàdics serà entregat a primera hora del matí a l'escola i allà us els bescanviaran pel nombre de tiquets pagats.

2. Cal haver pagat prèviament l'import del tiquet per fer ús del servei esporàdic.

Si durant el transcurs del curs, alguna família canvia el número de compte, cal comunicar-ho a la coordinadora del menjador o per mail a l’Ampa abans de finalitzar el mes en curs per a poder realizar correctament la càrrega de l’import i evitar d’aquesta manera rebuts retornats amb els recàrrecs corresponents.

Per als infant fixes:
En cas de NO assistència:
1. Si NO es comunica a la coordinadora abans de les 9.30h. es cobrarà l'import íntegre del preu tiquet.

2. Si es comunica l'absència a la coordinadora abans de les 9.30h, es cobrarà l'import de 4€/dia, en concepte de monitoratge. Si l'absència s'allarga més de 3 dies, l'import en concepte de monitoratge, ja no es cobrarà. I l'import que correspongui s'abonarà al rebut del mes següent. Aquesta normativa de regularització serà efectiva a partir del mes de novembre.

El preu marcat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat pel curs 2015/16 és de 6,20 €/dia per alumnes fixes i 6,80€ pels esporàdics, que inclou tant el menjar com el servei de monitoratge.

Us informem de la taula de preus menjador fixos pel curs 2016/17:

 2017/2018 

Mesos
Dies/mes
Preu/dia
TOTAL
Octubre

6.20€

Novembre

6.20€

Desembre

6.20€

Gener

6.20€

Febrer

6.20€

Març

6.20€

Abril

6.20€

Maig

6.20€

Juny

6.20€


*A l’octubre, novembre i desembre està afegida la part proporcional del mes de setembre segons e-mail enviat des de la direcció del centre.

I SI NO HE POGUT PAGAR A TEMPS?
En cas que hi hagi un impagat
Es contactarà amb la família per aclarir el motiu d'impagament.

La família realitzarà l'ìngrés a compte del rebut impagat (juntament amb els 5€ de recàrrec per taxes de rebut retornat).

En el cas que no ho faci es donarà de baixa del servei de menjador i fins que no es regularitzi la situació no podrà fer ús del servei de menjador.

Un cop regularitzada la situació, no podrà funcionar per domiciliació bancària i ho haurà de fer pel sistema de tiquets. 

Si al venciment del rebut mensual no s'ha pagat l'empresa procedirà a girar un altre cop el mateix rebut bancari, amb un recàrrec de 5€.

COM SÉ EL QUE MENJA EL MEU/VA FILL/A?
Els menús són elaborats per la nutricionista de Divertalia que inclou menjars variats, que compten amb la inclusió de productes de proximitat i alguns  de procedència ecològica (els productes ecològics s’identificaran en els menús a partir d’octubre).

Els fulls dels menús s’entreguen a tots/es els alumnes cada inici de mes. Sovint, trobareu recomanacions de sopars, atenent el que cada dia mengen a l’escola. 

També podeu consultar el menú del mes tant a les vidrieres de l’escola com en aquest enllaç: 

QUÈ PASSA SI…?
 • En el cas que els nens i nenes no puguin menjar algun tipus d’aliment (intol.leràncies, al.lèrgies, o dietes especials de llarga durada), la família haurà d’aportar algun justificant mèdic.
 • Quan un alumne hagi d’ingerir una dieta astringent per motius puntuals, ho haurà de comunicar abans de les 9:30h a l’escola.
 • Quan l’alumne marxa d’excursió i és usuari del servei fixe de menjador, comptarà amb un servei de pícnic per aquell dia que constarà d’entrepans per dinar, berenar i beguda.

ALTRES RECOMANACIONS
 • En cas que l’alumne que es quedi a dinar porti els cabells llargs, es recomana que els porti recollits.
 • Cada dilluns (o dia que l’alumne es quedi en cas d’esporàdics) cal portar una bossa amb un tovalló de roba marcats (tant la bossa com el tovalló).
 • Les famílies de P3 a P5 rebran un informe mensual de les monitores on es contemplen els hàbits, l’acceptació dels aliments, adquisició d’hàbits higiènics, comportament…a nivell general dels seus fills/es.
 • Si  hi hagués quelcom urgent o important  a notificar a les famílies, seran les monitores qui ho comuniquin via escrit o telefònicament.
 •   De manera diària les monitores tenen comunicació directa amb l’equip docent de l’escola, amb la qual cosa si hi hagués qualsevol tipus d’incident es transmetria verbalment.
 • Quan un alumne necessiti que se li administri un medicament, es seguirà la mateixa normativa que l’establerta a l’escola (només es subministrarà un medicament en cas de no poder dispensar-se fora de l’horari escolar i només amb l’autorització del familiar i recepte del facultatiu).
 • En cas d’haver de recollir per algun motiu als nens/es en horari de migdia (metges o altres), caldrà deixar-ne constància per escrit.
 • Els dies de jornada intensiva, previs a vacances de Nadal i estiu, els alumnes que es queden a dinar surten a les 15h, excepte els que  realitzin activitats extraescolars en cas de fer-ne.

I SI TENIM UNA BECA DE MENJADOR…
 • Els becats que no esgotin el total de dies pels quals están becats no se’ls abonarà l’import corresponent en metàl.lic, ja que es considera una beca destinada exclusivament al menjador.
 • Per tal de facilitar la gestió de la comptabilitat del menjador en el cas dels nens que no estàn becats al 100%, i que en molts casos es  queden al menjador només els dies que obtenen la beca, demanaríem a les famílies que, en la mesura del possible, es quedessin dies fixes dins la setmana al llarg del curs, entenent que no sempre serà possible.

COM SOL·LICITO UNA BECA DE MENJADOR?
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha publicat les bases de la convocatòria de beques de menjador per al proper curs escolar 2016-2017.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 al 13 de maig i cal presentar-les al Servei d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca). Les famílies d’alumnes de P3 i matriculats amb posterioritat al 31 de maig, podran presentar la sol·licitud fins al 30 de setembre de 2016. 

Totes les famílies interessades hauran de dirigir-se al Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal, durant del termini establert, amb la sol·licitud ben emplenada i la documentació requerida.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
 • Imprès de sol·licitud segons model normalitzat, acompanyada, si escau, de tota la documentació específica o complementària detallada a la mateixa.
 • Els alumnes matriculats amb posterioritat al termini ordinari que vulguin sol·licitar l'ajut de menjador, hauran de presentar juntament amb la documentació un certificat de l'escola on s'especifiqui la data de matriculació.

COM EM POSO EN CONTACTE AMB L’AMPA?
Ens podeu enviar un correu a l’adreça de mail següent: ampacastellot@gmail.com o
bé emprar la bústia que trobareu a l’entrada de l’escola.